Podziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu

Za nami kolejne „Walne Zgromadzenie” członków Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „SOŚNICA” w Gliwicach. Zarząd i Rada Nadzorcza dziękują członkom Spółdzielni, którzy przybyli i brali czynny udział w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 03.06.2024 r., którego obrady miały sprawny i rzeczowy przebieg z poszanowaniem praw i interesów członków Spółdzielni.

Zapewniamy Państwa, że Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby dalej poprawiać warunki życia na naszym osiedlu.

Jednocześnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni

Zawiadomienie o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS " Sośnica " w Gliwicach informuje, że na podstawie decyzji
GL.RZT.7047.2022 z 11.12.2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ulega
zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z w/w decyzją dochodzi nowa stawka opłaty abonamentowej za każdy
główny licznik wodomierza.
 

Uwaga - od dnia 09.10.2023r. ulega zmianie numer telefonu pogotowia alarmowego

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że od dnia 09.10.2023 r. zmianie ulega telefon pogotowia awaryjnego obowiązujący po godzinach urzędowania biura spółdzielni.

Telefon alarmowy to  32 231 59 71 lub 694-414-901 pozostałe numery telefonów pozostają bez zmian.

Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

Ważne! Nieprawidłowa segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZELNI MIESZKANIOWEJ ADS „SOŚNICA”

Ze względu na potwierdzone, na podstawie kontroli dokonanych przez firmę Remondis, przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców nieruchomości przynależnych do zasobów naszej Spółdzielni, zwracamy się z apelem o stosowanie w praktyce zasad zbiórki selektywnej.
W związku z powyższym przestrzegamy, iż kolejne niezastosowanie się do zasad segregacji odpadów, może spowodować naliczenie przez Gminę Gliwice opłaty jak za odbiór odpadów prowadzony w sposób nieselektywny - wzrost opłaty za tzw. śmieci o 400% np.:

dla lokalu o powierzchni 47,8m²

  • selektywna = 50,19 zł
  • nieselektywna = 200,76 zł

Zadbajcie o segregację odpadów, gdyż odpowiedzialność finansową za jej brak poniosą również wszyscy Wasi sąsiedzi.

Projekt: Złota rączka dla seniora

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota rączka dla seniora”. Od 16 sierpnia w domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.
Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel.: 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00.
Więcej informacji na stronie: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zlota-raczka-dla-seniora-do-uslug

Wsparcie dla seniora 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Księgowości, który również dysponuje niezbędnymi drukami)."

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .