W dniu 9 czerwca Spółdzielnia będzie nieczynna

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje,

że w dniu 09.06.2023r. Spółdzielnia będzie nieczynna

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

 

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 83 ust. 6 z dnia ustawy 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2021r. poz. 1208 ze zm.) oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Domu Św. Jacka przy ul. Przedwiośnie 3 (nowy budynek przy kościele Św. Jacka) w Gliwicach, w dniu 22 czerwca 2023r. o godzinie 17:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjno – Mandatowej,
  2. Wyborczej.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Wybór Delegata na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Kongresu Spółdzielczości - podjęcie uchwał.
 7. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r. oraz korekty załącznika nr 3 do Dodatkowej informacji do Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu:
  1. Pani Anny Polis – Ciapa,
  2. Pana Ireneusza Znojek.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania nadwyżki bilansowej za 2022 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów, eksploatacji i utrzymania rzeczy ruchomych, w tym urządzeń i infrastruktury, oraz nakładów i inwestycji na nieruchomościach, służących do wspólnego użytku i przeznaczonych dla potrzeb ogółu.
 18. Ogłoszenie wyników wyboru Delegata na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Kongresu Spółdzielczości.
 19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wyborczej.
 20. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni, o ile wpłyną w ustawowym terminie.
 21. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni

 

 

Sprawozdania dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia            6 czerwca 2023r.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

 1. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Kongresu Spółdzielczości.
 2. Zgodnie z art. 8 3 ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 25 ust. 1 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszania kandydatów na delegata i przedstawiciela w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do 6 czerwca 2023 r. Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 10 członków.
 3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie z podaniem imienia, nazwiska i adresu kandydata oraz imienia, nazwiska i adresu osób zgłaszających.
 4. Na co najmniej 14 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. 7 czerwca 2023 r., kandydat powinien stawić się osobiście w Spółdzielni i złożyć pisemną zgodę na kandydowanie, a także złożyć oświadczenie zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Spółdzielni.
 5. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków zgłoszenie uważa się za nieskuteczne, a kandydata nie umieszcza się na karcie wyborczej.
 6. Karty wyborcze sporządza Zarząd Spółdzielni.
 7. Listy kandydatów na delegata i przedstawiciela zostaną udostępnione do wglądu członkom w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).
 8. Kandydaci zamieszczeni na karcie wyborczej przed rozpoczęciem głosowania są zobowiązani do zaprezentowania się Członkom Spółdzielni. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

Formularze: Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszenie kandydata na delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Kongresu Spółdzielczości i karta zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad Walnego Zgromadzenia można otrzymać w pokoju nr 8 (Sekretariat).

 

Informacja grzecznościowa

W lutym tego roku miało miejsce wydarzenie niezwykłe – praca wielu osób (wielu także z Was, Kochani Mieszkańcy Sośnicy)  doczekało się publikacji. Ze względu  na wielkie  zainteresowanie książką „Gliwice-Sośnica, ludzie i miejsca” będzie jej dodruk i można zamówić swój egzemplarz. Zamówienia z przedpłatą 40 zł (tj. koszt książki) można dokonać w następujących miejscach:
- na portierni Szkoła Podstawowa nr 14 w Gliwicach
- w kancelarii Parafia św. Jacka Gliwice Sośnica
- w kancelarii Parafia NMP Wspomożenia Wiernych - Gliwice Sośnica
- u Pana Marcina Kiełpińskiego  tel. 601-365-320
- u Pana Gabriela Bodziocha tel. 780-184-533

Zamówienia można dokonać od 28.05 do 11.06.2023 r.

Niedalekim czasie zostanie opublikowany także darmowy ebook w formacie PDF.

Zakończenie sezonu grzewczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS Sośnica informuje, że z dniem 16 maja 2023 roku zostanie zakończony sezon grzewczy w zasobach spółdzielni.

od 01.01.2023 r. wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych

PRZELICZENIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GLIWICE NR XXXVIII/783/2022 Z DNIA 14.07.2022R - OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZEŃ 2023R
  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA M² LOKALI MIESZKALNYCH
STAWKA ZA M² 35,44 35,92 37,75 37,79 38,00 38,30 38,80 39,01 41,00 42,10 42,50 45,67 47,80 47,85 47,96 50,00 51,00
SELEKTYWNE 1,17zł/m² 41,46 42,03 44,17 44,21 44,46 44,81 45,40 45,64 47,97 49,26 49,73 53,43 55,93 55,98 56,11 58,50 59,67
NIESELEKTYWNE 4,68 zł/m² 165,86 168,11 176,67 176,86 177,84 179,24 181,58 182,57 191,88 197,03 198,90 213,74 223,70 223,94 224,45 234,00 238,68
RÓŻNICA OPŁATY : SELEKTYNA A NIESELEKTYWNA 124,40 126,08 132,50 132,65 133,38 134,43 136,18 136,93 143,91 147,77 149,17 160,31 167,77 167,96 168,34 175,50 179,01

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
PRZY ZATOCE ŚMIETNIKOWEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM
WYWOZEM
Gabarytem jest: dywan, wykładzina, meble, lustro, rower, wersalka,
materac, wózek dziecięcy, zabawki duże.

MIESIĄC DZIEŃ WYWOZU
- PAŹDZIERNIK 2022 -  5,19
- LISTOPAD 2022 - 2, 16, 30
- GRUDZIEŃ 2022 - 14, 28
-  STYCZEŃ 2023 - 11,25
- LUTY 2023 -  8, 22
- MARZEC 2023 -  8, 22
- KWIECIEŃ 2023 - 5, 19


PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE SKŁADOWANIA PRZY I W WIATACH
ŚMIETNIKOWYCH:
 ODPADÓW POREMONTOWYCH: kafelki, drzwi, gruz, okna,
parapety, muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, brodziki, wanny,
szyby, panele podłogowe i ścienne, umywalki.
 ELEKTROŚMIECI: lodówki, pralki, telewizory, wentylatory, radia.
 OPON, LEKÓW I CHEMIKALI.
Powyższe odpady mieszkańcy Gliwic mogą ZA DARMO składować
w punkcie odbioru odpadów selektywnych w Gliwicach
przy ul. Rybnickiej 199
https://bip.gliwice.eu/punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych
Każdorazowy (dodatkowy) wywóz tych odpadów zleconych
przez Spółdzielnie powoduje zwiększenie kosztów
eksploatacyjnych wszystkim mieszkańcom

Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

Ważne! Nieprawidłowa segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZELNI MIESZKANIOWEJ ADS „SOŚNICA”

Ze względu na potwierdzone, na podstawie kontroli dokonanych przez firmę Remondis, przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców nieruchomości przynależnych do zasobów naszej Spółdzielni, zwracamy się z apelem o stosowanie w praktyce zasad zbiórki selektywnej.
W związku z powyższym przestrzegamy, iż kolejne niezastosowanie się do zasad segregacji odpadów, może spowodować naliczenie przez Gminę Gliwice opłaty jak za odbiór odpadów prowadzony w sposób nieselektywny - wzrost opłaty za tzw. śmieci o 400% np.:

dla lokalu o powierzchni 47,8m²

 • selektywna = 50,19 zł
 • nieselektywna = 200,76 zł

Zadbajcie o segregację odpadów, gdyż odpowiedzialność finansową za jej brak poniosą również wszyscy Wasi sąsiedzi.

Projekt: Złota rączka dla seniora

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota rączka dla seniora”. Od 16 sierpnia w domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.
Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel.: 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00.
Więcej informacji na stronie: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zlota-raczka-dla-seniora-do-uslug

Wsparcie dla seniora 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Księgowości, który również dysponuje niezbędnymi drukami)."

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”ponownie proponuje  wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczek opłat.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat .

Druk oświadczenia   do pobrania w ząłaczeniu lub dostępny w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8.

Podpisane oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółdzielni, przesłać listem na adres Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ads-sosnica.pl

Mieszkańcom, którzy złożą oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Oświadczenia należy złożyć do 15 października 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w załaczeniu.

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .