25-lecie

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS Sośnica, w dniu 01-04-2021 r. obchodzi swoje 25-lecie działalności. Obecny, trudny czas tzn. stan epidemii, nie służy celebracji obchodów rocznicowych. Postanowiono zrezygnować z uroczystego obchodzenia rocznicy. Wzrost kosztów eksploatacyjnych wynikający z obecnych przepisów oraz sytuacja w kraju usprawiedliwia taką decyzję i mam nadzieję znajdzie zrozumienie wśród Członków Spółdzielni.

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do ukształtowania się Spółdzielni w obecnym stanie. Dziękują wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy są aktywni i swoją konstruktywną postawą przyczynili się oraz przyczyniają się do rozwoju Spółdzielni.

Ponieważ wchodzimy w nowy okres funkcjonowania wynikający ze zmian w składzie Zarządu, mamy nadzieję, że Spółdzielnia odnotuje w najbliższym okresie rozkwit na jaki bez wątpienia zasługuje. Czy tak się stanie zależy w głównej mierze od zaangażowania Członków, w prace na rzecz ustawowych organów Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku
z-ca prezesa zarządu

Ireneusz Znojek

W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa covid -19 Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach informuje, iż z dniem 26.03.2021 r. wprowadza częściowo ograniczenie swobodnego wstępu Interesantów do budynku Spółdzielni

W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa covid -19 Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach informuje, iż z dniem 26.03.2021 r. wprowadza częściowo ograniczenie swobodnego wstępu Interesantów do budynku Spółdzielni do odwołania.

W celu załatwienia spraw, które wymagają osobistej obecności Interesanta prosimy wcześniej umówić się telefonicznie lub e-mailowo na konkretny dzień i godzinę.: 32 237 04 89 wew. 11 ; 32 413 43 60 (Sekretariat) lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa i pracowników prosimy nadal w pierwszej kolejności o kontaktowanie się ze Spółdzielnią w sposób zdalny:

  • zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych telefonicznie: Dział Techniczno-Eksploatacyjny : 32 237 04 89 wew. 15 i 19 lub 19; 32 413 43 65, 32 413 43 69 lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.
  • informacje nt. rozliczeń, bieżących opłat telefonicznie: Dział Księgowo- Finansowy: 32 237 04 89 wew. 17 ; 32 413 43 67; bądź drogą mailową :sekretariat@ads-sosnica.pl.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.2020.AZa z dnia 8 lutego 2021 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. wprowadza  do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.76.2020.AZa z dnia 8 lutego 2021 r.

Treść Taryfy dostępna jest poniżej oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Ciepło - Taryfy opublikowane w 2021 r.

 

 

Przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7 Lokal użytkowy położony jest na I piętrze budynku.

 O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

Lokal użytkowy położony jest na I piętrze budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 81,52 m²

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza za m2 powierzchni użytkowej wynosi: 10,00 zł netto.

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 23 kwietnia 2021 r. w wysokości 815,00 zł na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Miejsce składania ofert: Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice; Sekretariat – pokój nr 8.

Termin składania ofert do dnia 26.04.2021 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021 r. o godzinie 10:30.

Lokal można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Działem Technicznym Spółdzielni : 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr: 32 237 04 89 wew. 19.

Regulamin przetargu oraz dokumenty przetargowe (oświadczenia) będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 12.04.2021 r.

Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" informuje, że w związku z obowiązującym stanem epidemii, obecnie niemożliwe jest ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), wprowadzająca regulację dotyczącą terminu odbycia się walnego zgromadzenia spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami:

  • Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019,
  • Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019,
  • finansowym Spółdzielni za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

oraz Protokołem z lustracji pełnej za lata 2016 -2018 wraz z listem polustracyjnym.

Materiały dostępne są dla wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" w Gliwicach  po zalogowaniu na stronie: www.ads-sosnica.pl  w zakładce:  o spółdzielni/ Walne Zgromadzenie 2020 materiały.

Spółdzielnia informuje, że w dniu 17 kwietnia 2021 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 przy ul. Przedwiośnie 2 (przy szkole) będzie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Spółdzielnia  informuje, że w dniu 17 kwietnia 2021 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 przy ul. Przedwiośnie 2 (przy szkole) będzie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórkę realizuje firma Ekomax Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Gliwice 2020r.

     

Ulica

Częstotliwość

Dzień wywozu

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI

20-24   

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI  66             

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych Gliwice 2020r.

Ulica

Dzień wywozu

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Papier

Wtorek

Piątek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Papier

Wtorek

Piątek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Szkło

Środa

Sobota

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

Szkło

Środa

Sobota

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 16              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 2               

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 23              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 32              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 66              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Szkło

Środa

Sobota

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych Gliwice 2020

     

Ulica

Częstotliwość

Odpady ulegające biodegradacji

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

raz w tygodniu

środa

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI  66            

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 16              

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 2               

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 23              

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 32              

raz w tygodniu

środa

Harmonogram wywozu gabarytów - II półrocze 2020 r. / I półrocze 2021 r.

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY ZATOCE ŚMIETNIKOWEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM WYWOZEM

HARMONOGRAM WYWOZU

W ROKU 2020/2021

MIESIĄC

DATA WYWOZU

LIPIEC

1, 15, 29

SIERPIEŃ

12,26

WRZESIEŃ

9,23

PAŹDZIERNIK

7,21

LISTOPAD

4,18

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

STYCZEŃ

13,27

LUTY

10,24

MARZEC

10,24

KWIECIEŃ

7,21

MAJ

5,19

CZERWIEC

2, 16, 30

Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni  od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach  informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni  od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Szanowni Mieszkańcy! Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" przypomina, o wypełnianiu obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Informacja o miejscach składowania odpadów komunalnych.

 

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" przypomina, o wypełnianiu  obowiązku

segregacji odpadów komunalnych. 

   

Informacja o  miejscu składowania odpadów komunalnych dla  poszczególnych nieruchomości

jest umieszczona na ścianie każdego boksu śmietnikowego.

Poniżej przedstawiamy Państwu  wykaz miejsc składowania odpadów komunalnych

wraz z przyporządkowaniem do nich poszczególnych nieruchomości.

   

 

 

Miejsce składowania odpadów komunalnych

Adres nieruchomości korzystających z wyznaczonego miejsca do składowania odpadów komunalnych

Ilość lokali

Pogodna 8

Pogodna 2-4

300

Pogodna 8-12

Pogodna 14-18

Pogodna 20-24

Przyszłości 5-9

Przyszłości 11-15

Przyszłości 17 -21

   

Przedwiośnie 4

Przedwiośnie 4-20

315

Przedwiośnie 22-34

Przedwiośnie 36-44

Przyszłości 23

Przyszłości 23

110

Przyszłości 25

Przyszłości 66-76

Przyszłości 66-76

210

Przyszłości 78-92

Przyszłości 32-40

Przyszłości 32-40

225

Przyszłości 44-50

Przyszłości 52-62

Przyszłości 16-22

Przyszłości 8-14

180

Przyszłości 16-22

Przyszłości 24-30

Przyszłości 2-6B

Przyszłości 2-6B

105

 

 

 

 

Segregujmy śmieci!

 

Szanowni mieszkańcy!

Przekazuję mieszkańcom,  iż w dniu 05 maja 2020 r.  Spółdzielnia otrzymała z Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wydział Usług Komunalnych informację o zgłoszeniu przez firmę Remondis, że w miejscu składowania odpadów komunalnych przy ul. Przedwiośnie 22-34 mimo deklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, mieszkańcy nie wypełniają tego obowiązku.

W dniu 02 maja i 04 maja 2020 r. stwierdzono odpady zmieszane w pojemniku na odpady szklane.

W przypadku kolejnych incydentów nie wywiązywania się ze złożonej deklaracji segregacji odpadów komunalnych, Urząd Miejski Gliwice Wydział Usług Komunalnych skieruje sprawę do Wydziału Podatków i Opłat celem wszczęcia postępowania o podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 0,68 zł od 1 m2 powierzchni mieszkania za odpady zbierane selektywnie do 2,72 zł od 1 m2 powierzchni mieszkania za odpady zbieranie nieselektywnie.

Apeluję do wszystkich mieszkańców o wypełnianie obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Brak segregacji odpadów spowoduje konsekwencje finansowe w stosunku do wszystkich mieszkańców.

 

 

Prezes Zarządu

Jolanta Janiczek 

 

Zalecenia dotyczące walki z koronawirusem

UWAGA!

 

Zalecamy, aby Państwo dezynfekowali klamki drzwi wejściowych do swoich mieszkań, środek taki  musi mieć przynajmniej 70%.

Apelujemy też o wykonywanie innych zaleceń podawanych w środkach masowego przekazu co do zachowań ograniczających rozprzestrzenianie się tego wirusa.

Prosimy również o sąsiedzką pomoc i opiekę w tym zakresie dla starszych, szczególnie samotnych mieszkańców naszej Spółdzielni. Osoby  starsze powinny unikać przebywania w miejscach pobytu dużej ilości ludzi, jak np. duże sklepy.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”ponownie proponuje  wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczek opłat.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat .

Druk oświadczenia   do pobrania w ząłaczeniu lub dostępny w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8.

Podpisane oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółdzielni, przesłać listem na adres Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ads-sosnica.pl

Mieszkańcom, którzy złożą oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Oświadczenia należy złożyć do 15 października 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w załaczeniu.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat "czynszowych"

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” proponuje wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczki opłat „czynszowych”.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat „czynszowych”.

Wyrazenia zgody na pozostawienie nazwiska w systemie domofonowym

Dotyczy: Wyrażenia zgody na prezentację nazwiska w systemie domofonowym. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że zostaną usunięte Państwa nazwiska  prezentowane w systemie domofonowym. Wszystkie osoby, które życzą sobie umieszczenia swojego nazwiska w systemie domofonowym jak dotychczas proszone są o dostarczenie  pisemnej zgody.

Formularz zgody, dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).

Uwaga! Zmiana numeru telefonu dyżurnego.

Nowy numer : 531 816 297

Ważne! Informacja nt obowiązku segregregowania odpadów komunalnych

INFORMACJA dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach w sprawie obowiązku segregowania odpadów komunalnych                                     

Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” przypomina, że zadeklarowała w imieniu mieszkańców prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zasad prowadzenia zbiórki selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników, które są ustawione w wiatach  śmietnikowych.

W przypadku  ponownego stwierdzenia przez kontrolerów z Urzędu Miejskiego nie przestrzegania przez mieszkańców  zasad segregowania śmieci, Spółdzielni zostanie zmieniona deklaracja – na nie selektywną zbiórkę śmieci, co będzie się  wiązało ze zmianą opłat za  zbiórkę odpadów komunalnych  :

  • z 0,38 zł za 1 m2  powierzchni lokalu mieszkalnego
  • na  0,76 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.