Rozpoczęcie sezonu grzewczego od dnia 19 września 2022

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADS „SOŚNICA”INFORMUJE, ŻE WSZELKIE PRZECIEKI WYSTĘPUJĄCE NA INSTALACJI C.O.NALEŻY ZGŁASZAĆ W DZIALE TECHNICZNYM OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

TEL: (32) 237-04-89/(32) 413-43-60.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 1 października 2022 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 83 ust. 6 z dnia ustawy 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2021r. poz. 1208 ze zm.) oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2 w Gliwicach, w dniu 1 października 2022r. o godzinie 10:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 9:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjno – Mandatowej,
  2. Wyborczej.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Wybory do Rady Nadzorczej: prezentacja kandydatów, głosowanie – podjęcie uchwał.
 7. Wybór Delegata na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona- podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2019 z dnia 27.06.2019r. i podjęcie uchwały w sprawie tego odwołania.
 9. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 10. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r., 2020r., 2021r.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta.
 12. Przedstawienie sprawozdań finansowego Spółdzielni za 2020 r. i za 2021 r.
 13. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r., 2020r. i 2021r., w tym wyników kontroli i oceny sprawozdań finansowych za te lata.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., za 2020.r. oraz za 2021r.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019 r., za 2020r. oraz za 2021r.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r., za 2020r. oraz za 2021r.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu:
  1. Pani Marzeny Kulczyk,
  2. Pani Jolanty Janiczek,
  3. Pana Dominika Helisz,
  4. Pana Ireneusza Znojek,
  5. Pani Anny Polis – Ciapa.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczania nadwyżki bilansowej za 2019 r., 2020r. i 2021r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
 22. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 23. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wyborczej.
 24. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni, o ile wpłyną w ustawowym terminie.
 25. Zakończenie obrad.

Sprawozdania dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 16 września 2022r.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Formularze dostępne w siedzibie Spółdzielni: pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni

Prośba o zakończenie prac remontowych na instalacji c.o. do 31.08.2022

O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADS „SOŚNICA”

INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM
SIĘ SEZONEM GRZEWCZYM 2022/2023

PROSIMY O ZAKOŃCZENIE WSZELKICH PRAC REMONTOWYCH NA INSTALACJI C.O.
W MIESZKANIACH DO 31.08.2022 r.

Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

Osoby zainteresowane mogą podpisać indywidualne umowy na montaż balkonu przez firmę Balkon Plus w siedzibie Spółdzielni

 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” (pokój nr 8) osoby zainteresowane podpisaniem indywidualnej umowy na montaż balkonu przez firmę BALKON PLUS.

 

Ponowne zamknięcie wiat śmietnikowych

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „SOŚNICA” informuje, że od 16.05.2022 ponownie zostaną zamknięte wiaty śmietnikowe.

Aktualne pozostają klucze, wcześniej wydane przy nieruchomościach:

- Przyszłości 2-6b,

- Przyszłości 16-22,

- Przyszłości 32-40,

- Przyszłości 23,25.

Po zamontowaniu nowej wkładki klucze, zostaną wrzucone do skrzynek pocztowych przy nieruchomości :

- Przyszłości 66,

- Pogodna ,

- Przedwiośnie.

Spółdzielnia zwraca się z prośbą o zamykanie wiaty
i przypominamy o konieczności segregacji odpadów.

W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta czterokrotnie.

Pomagam Ukrainie

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do odwiedzenia strony rządowej www.pomagamukrainie.gov.pl, która umożliwia oraz koordynuje pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Dzięki temu narzędziu osoby prywatne, a także firmy zainteresowane udzieleniem pomocy, dowiedzą się, jak to zrobić.

Na portalu znajduje się również specjalna zakładka dla osób oraz organizacji potrzebujących wsparcia. Przy pomocy formularza, mogą oni określić formę pomocy, której potrzebują:

 • wsparcie materialne, w tym przekazywanie żywności, chemii, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, łóżek polowych, odzieży, produktów niezbędnych dla dzieci;
 • pomoc związana z udzieleniem miejsca zamieszkania lub schronienia;
 • wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób;
 • wsparcie osobiste w postaci wolontariatu;
 • pomoc psychologiczna;
 • pomoc prawna.

Wsparcie dla Ukrainy będzie przekazywane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Za koordynację odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.pomagamukrainie.gov.pl/.

Ważne! Nieprawidłowa segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZELNI MIESZKANIOWEJ ADS „SOŚNICA”

Ze względu na potwierdzone, na podstawie kontroli dokonanych przez firmę Remondis, przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców nieruchomości przynależnych do zasobów naszej Spółdzielni, zwracamy się z apelem o stosowanie w praktyce zasad zbiórki selektywnej.
W związku z powyższym przestrzegamy, iż kolejne niezastosowanie się do zasad segregacji odpadów, może spowodować naliczenie przez Gminę Gliwice opłaty jak za odbiór odpadów prowadzony w sposób nieselektywny - wzrost opłaty za tzw. śmieci o 400% np.:

dla lokalu o powierzchni 47,8m²

 • selektywna = 50,19 zł
 • nieselektywna = 200,76 zł

Zadbajcie o segregację odpadów, gdyż odpowiedzialność finansową za jej brak poniosą również wszyscy Wasi sąsiedzi.

Projekt: Złota rączka dla seniora

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota rączka dla seniora”. Od 16 sierpnia w domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.
Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel.: 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00.
Więcej informacji na stronie: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zlota-raczka-dla-seniora-do-uslug

Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 i 2020 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" informuje, że w związku z obowiązującym stanem epidemii, obecnie niemożliwe jest ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), wprowadzająca regulację dotyczącą terminu odbycia się walnego zgromadzenia spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 i 2020 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Materiały dostępne są dla wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" w Gliwicach  po zalogowaniu na stronie: www.ads-sosnica.pl  w zakładce:  o spółdzielni/ Walne Zgromadzenie 2020   i 2021 materiały.

Wsparcie dla seniora 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Księgowości, który również dysponuje niezbędnymi drukami)."

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”ponownie proponuje  wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczek opłat.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat .

Druk oświadczenia   do pobrania w ząłaczeniu lub dostępny w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8.

Podpisane oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółdzielni, przesłać listem na adres Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ads-sosnica.pl

Mieszkańcom, którzy złożą oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Oświadczenia należy złożyć do 15 października 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w załaczeniu.

Wyrazenia zgody na pozostawienie nazwiska w systemie domofonowym

Dotyczy: Wyrażenia zgody na prezentację nazwiska w systemie domofonowym. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że zostaną usunięte Państwa nazwiska  prezentowane w systemie domofonowym. Wszystkie osoby, które życzą sobie umieszczenia swojego nazwiska w systemie domofonowym jak dotychczas proszone są o dostarczenie  pisemnej zgody.

Formularz zgody, dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).

Uwaga! Zmiana numeru telefonu dyżurnego.

Nowy numer : 531 816 297

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .