Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica"w Gliwicach informuje iż z dniem 06.07.2020 r. znosi częściowo ograniczenie swobodnego wstępu Interesantów do budynku Spółdzielni w celu załatwienia spraw, które wymagają osobistej obecności

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje iż z dniem 06.07.2020 r. znosi częściowo ograniczenie swobodnego wstępu Interesantów do budynku Spółdzielni w celu załatwienia spraw, które wymagają osobistej obecności Interesanta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub e-mailowo na konkretny dzień i godzinę.: 32 237 04 89 wew. 11 ; 32 413 43 60 wew. 11 (Sekretariat) lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Sprawy tego typu będą załatwiane przy zachowaniu zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, po zastosowaniu się do następujących ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą interesantów:

 • używania przez interesantów w budynku Spółdzielni maseczek przez cały czas obsługi,
 • dla osób wchodzących do siedziby Spółdzielni dezynfekcja dłoni środkiem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do budynku Spółdzielni (dezynfekcja bezdotykowa),
 • w korytarzu budynku Spółdzielni może przebywać jedna osoba,
 • przestrzeganiu zasady, że w pokoju podczas załatwiania sprawy może przebywać jeden Interesant.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia osoby na teren biura w przypadku występowania objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar itd.)

 

Prezes Spółdzielni przyjmuje codziennie po uprzednim ustaleniu daty i godziny: tel. 32 237 04 89 wew. 11 ; 32 413 43 60 wew. 11 (Sekretariat) lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.

 

W dalszym ciągu wszelka korespondencja do odwołania będzie Państwu doręczana przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych.

Bardzo prosimy o bieżące sprawdzanie skrzynek i odbiór korespondencji.

Wszelką korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki przed wejściem do siedziby Spółdzielni.

 

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa i pracowników prosimy nadal w pierwszej kolejności o kontaktowanie się ze Spółdzielnią w sprawach typu:

zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych telefonicznie: Dział Techniczno-Eksploatacyjny : 32 237 04 89 wew. 15 lub 19; 32 413 43 60 wew. 15 i 19 lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.

informacje nt. rozliczeń, bieżących opłat telefonicznie: Dział Księgowo- Finansowy: 32 237 04 89; 32 413 43 60 wew. 13; bądź drogą mailową :sekretariat@ads-sosnica.pl.

Przetarg nieograniczony na wykonanie monitoringu wizyjnego (projekt i wykonanie) 7 wiat śmietnikowych posadowionych na działkach będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie monitoringu wizyjnego (projekt i wykonanie) 7 wiat śmietnikowych posadowionych na działkach będacych w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS  "Sośnica" w Gliwicach

Warunki przetargu:

Adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" ulica Pogodna 21; 44-119 Gliwice.

Adres e –mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Zakres prac: wykonanie monitoringu wizyjnego (projekt i wykonanie) 7 wiat śmietnikowych posadowionych na działkach będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" w Gliwicach

Informację o warunkach wymaganych: Osoby chcące brać udział w przetargu winne wpłacić do dnia 15.07.2020 r. wadium w wysokości 500,00 zł przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: "Przetarg nieograniczony na wykonywanie monitoringu wizyjnego (projekt i wykonanie) 7 wiat śmietnikowych".

Uzyskanie dokumentów przetargowych: Warunki Szczegółowe Zamówienia (WSZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Termin składania ofert: do 30.07.2020 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 30.07.2020 r. godz. 10.30.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni – pokój 8.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Gliwice, dnia 01.07.2020 r.

Od miesiąca lipca 2020 r. Kasa Spółdzielni będzie czynna w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9 00 do 13 00.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92 zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS "Sośnica" w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92 zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS "Sośnica" w Gliwicach

Warunki przetargu:

Adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica" ulica Pogodna 21; 44-119 Gliwice.

Adres e –mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Zakres prac: wykonanie remontu elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92 zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach

Informację o warunkach wymaganych: Osoby chcące brać udział w przetargu winne wpłacić do dnia 15.07.2020 r. wadium w wysokości 2 000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92”.

Uzyskanie dokumentów przetargowych: Warunki Szczegółowe Zamówienia (WSZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Termin składania ofert: do 15.07.2020 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 15.07.2020 r. godz. 11.00.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni – pokój 8.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Gliwice, dnia 23.06.2020 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21 na działce zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS "Sośnica" w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21 na działce zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS "Sośnica” w Gliwicach

Warunki przetargu:

Adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS  Sośnica  ulica Pogodna 21; 44-119 Gliwice.

Adres e –mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Zakres prac: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21 na działce zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS  Sośnica w Gliwicach.

Informację o warunkach wymaganych: Osoby chcące brać udział w przetargu winne wpłacić do dnia 15.07.2020 r. wadium w wysokości 500,00 zł przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonywanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21.

Uzyskanie dokumentów przetargowych: Warunki Szczegółowe Zamówienia (WSZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Termin składania ofert: do 15.07.2020 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 15.07.2020 r. godz. 11.30.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni – pokój 8.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Gliwice, dnia 23.06.2020 r.

Przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego położonego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

Lokal użytkowy położony jest na I piętrze budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 81,52 m²

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza za m2 powierzchni użytkowej wynosi: 10,00 zł netto.

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 03 lipca 2020 r. w wysokości 815,00 zł na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Miejsce składania ofert: Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice; Sekretariat – pokój nr 8.

Termin składania ofert do dnia 06.07.2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godzinie 10:30.

Lokal można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Działem Technicznym Spółdzielni : 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr: 32 237 04 89 wew. 19.

Regulamin przetargu oraz dokumenty przetargowe (oświadczenia) będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 17.06.2020 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 01.09.2020 r. zostało Państwu doręczane przez pracownika Spółdzielni do skrzynki pocztowej.

Wszelka korespondencja do odwołania będzie Państwu doręczana przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych. Bardzo prosimy o bieżące  sprawdzanie skrzynek i odbiór korespondencji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach zawiadamia, iż z dniem 01 czerwca 2020r. znosi częściowo ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców poprzez wznowienie pracy Kasy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach zawiadamia, iż z dniem

01 czerwca 2020 r. znosi częściowo ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców poprzez wznowienie pracy Kasy.

 

Kasa  w miesiącu czerwcu 2020 r. będzie czynna

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9 00 do 12 00.

 

Nowość!  Spółdzielnia posiada terminale do wpłat bezgotówkowych.

Opłaty można uiszczać  za pomocą kart bankomatowych.

 

Ograniczeniu podlegać będzie jednak ilość jednorazowo obsługiwanych osób w Kasie Spółdzielni.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  wirusa COVID-19 prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:

 • mieszkańcy wchodzą na teren budynku pojedynczo,
 • przy Kasie może znajdować się tylko jedna osoba,
 • pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na zewnątrz budynku,
 • przed wejściem prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk (dezynfekcja bezdotykowa),
 • obsługujemy tylko mieszkańców w maseczkach.

Spółdzielnia informuje, że zgłosiła do PEC Gliwice o wyłączenie centralnego ogrzewania z dniem 01 czerwca 2020 r.

Oferta pracy: Konkurs w II etapach na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ogłasza konkurs w II etapach na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni

1. Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 8 letni staż pracy w spółdzielniach mieszkaniowych lub zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej a w szczególności znajomość działu technicznego oraz ogólnych zasad prawa budowlanego w zakresie eksploatacji,

2. Oferta powinna zawierać:

 • Zgłoszenie do konkursu.
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV).
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych i informacji uzyskanych w trakcie postępowania konkursowego a dotyczących działalności Spółdzielni,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a kopie składanych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” Gliwice, ul. Pogodna 21 w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „Rada Nadzorcza – Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu” w terminie do 19.06.2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni) do godz. 14 00 w godzinach pracy Spółdzielni.

Na kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków.

Oferty złożone po dniu 19.06.2020 r. nie będą brały udziału w konkursie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020 r.

Regulamin konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni jest dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 5 w godzinach od 8 00 do 14 00.

O zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu oraz o terminie jego przeprowadzenia oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szanowni Mieszkańcy! Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" przypomina, o wypełnianiu obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Informacja o miejscach składowania odpadów komunalnych.

 

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" przypomina, o wypełnianiu  obowiązku

segregacji odpadów komunalnych. 

   

Informacja o  miejscu składowania odpadów komunalnych dla  poszczególnych nieruchomości

jest umieszczona na ścianie każdego boksu śmietnikowego.

Poniżej przedstawiamy Państwu  wykaz miejsc składowania odpadów komunalnych

wraz z przyporządkowaniem do nich poszczególnych nieruchomości.

   

 

 

Miejsce składowania odpadów komunalnych

Adres nieruchomości korzystających z wyznaczonego miejsca do składowania odpadów komunalnych

Ilość lokali

Pogodna 8

Pogodna 2-4

300

Pogodna 8-12

Pogodna 14-18

Pogodna 20-24

Przyszłości 5-9

Przyszłości 11-15

Przyszłości 17 -21

   

Przedwiośnie 4

Przedwiośnie 4-20

315

Przedwiośnie 22-34

Przedwiośnie 36-44

Przyszłości 23

Przyszłości 23

110

Przyszłości 25

Przyszłości 66-76

Przyszłości 66-76

210

Przyszłości 78-92

Przyszłości 32-40

Przyszłości 32-40

225

Przyszłości 44-50

Przyszłości 52-62

Przyszłości 16-22

Przyszłości 8-14

180

Przyszłości 16-22

Przyszłości 24-30

Przyszłości 2-6B

Przyszłości 2-6B

105

 

 

 

 

Segregujmy śmieci!

 

Szanowni mieszkańcy!

Przekazuję mieszkańcom,  iż w dniu 05 maja 2020 r.  Spółdzielnia otrzymała z Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wydział Usług Komunalnych informację o zgłoszeniu przez firmę Remondis, że w miejscu składowania odpadów komunalnych przy ul. Przedwiośnie 22-34 mimo deklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, mieszkańcy nie wypełniają tego obowiązku.

W dniu 02 maja i 04 maja 2020 r. stwierdzono odpady zmieszane w pojemniku na odpady szklane.

W przypadku kolejnych incydentów nie wywiązywania się ze złożonej deklaracji segregacji odpadów komunalnych, Urząd Miejski Gliwice Wydział Usług Komunalnych skieruje sprawę do Wydziału Podatków i Opłat celem wszczęcia postępowania o podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 0,68 zł od 1 m2 powierzchni mieszkania za odpady zbierane selektywnie do 2,72 zł od 1 m2 powierzchni mieszkania za odpady zbieranie nieselektywnie.

Apeluję do wszystkich mieszkańców o wypełnianie obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Brak segregacji odpadów spowoduje konsekwencje finansowe w stosunku do wszystkich mieszkańców.

 

 

Prezes Zarządu

Jolanta Janiczek 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS Sośnica przedłuża do odwołania  zawieszenie działalności Spółdzielni w zakresie jej osobistej obsługi. Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi wytycznymi rządu w sprawie wprowadzenia w Polsce kolejnych ograniczeń mających na celu powstrzymania rozprzestrzenia się koronawirusa Spółdzielnia przedłuża do odwołania  zawieszenie działalności Spółdzielni w zakresie jej osobistej obsługi.

Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

Serdecznie prosimy aby osoby posiadające internetowe konta bankowe, za ich pośrednictwem  dokonywały opłat na konto wskazane w książeczce lub rozliczeniu. W przypadku osób starszych, które nie korzystają z kont internetowych proponujemy poprosić o dokonanie  przelewu swoich najbliższych.

Wszelka korespondencja do odwołania będzie Państwu doręczana przez pracowników Spółdzielni do skrzynek pocztowych. Bardzo prosimy o bieżące  sprawdzanie skrzynek i odbiór korespondencji.

Sprawy typu: zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych prosimy zgłaszać telefonicznie: 32 237 04 89 wew. 15 lub 19; 32 413 43 60 wew. 15 i 19 lub na adres email: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Informacji nt. rozliczeń będą udzielane telefonicznie: 32 237 04 89; 32 413 43 60 wew. 13; bądź drogą mailową :sekretariat@ads-sosnica.pl.

Wszelką korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki przed wejściem do siedziby Spółdzielni

 

Zalecenia dotyczące walki z koronawirusem

UWAGA!

 

Zalecamy, aby Państwo dezynfekowali klamki drzwi wejściowych do swoich mieszkań, środek taki  musi mieć przynajmniej 70%.

Apelujemy też o wykonywanie innych zaleceń podawanych w środkach masowego przekazu co do zachowań ograniczających rozprzestrzenianie się tego wirusa.

Prosimy również o sąsiedzką pomoc i opiekę w tym zakresie dla starszych, szczególnie samotnych mieszkańców naszej Spółdzielni. Osoby  starsze powinny unikać przebywania w miejscach pobytu dużej ilości ludzi, jak np. duże sklepy.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat "czynszowych"

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” proponuje wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczki opłat „czynszowych”.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat „czynszowych”.

Wyrazenia zgody na pozostawienie nazwiska w systemie domofonowym

Dotyczy: Wyrażenia zgody na prezentację nazwiska w systemie domofonowym. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że zostaną usunięte Państwa nazwiska  prezentowane w systemie domofonowym. Wszystkie osoby, które życzą sobie umieszczenia swojego nazwiska w systemie domofonowym jak dotychczas proszone są o dostarczenie  pisemnej zgody.

Formularz zgody, dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).

Informacja dla mieszkańców dotycząca nowego sposobu wnoszenia opłat od 2018 r.

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r.  o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodek postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Na podstawie  Art. 41 ust. 2 usm od dnia 01.01.2018 r.  Spółdzielnia będzie prowadzić   odrębnie dla każdej nieruchomości mieszkalnej ewidencję i rozliczenie funduszu remontowego, uwzględniającą   wszystkie wpływy i wydatki  funduszu remontowego tych nieruchomości mieszkalnych.