Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”ponownie proponuje  wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczek opłat.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat .

Druk oświadczenia   do pobrania w ząłaczeniu lub dostępny w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8.

Podpisane oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółdzielni, przesłać listem na adres Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ads-sosnica.pl

Mieszkańcom, którzy złożą oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Oświadczenia należy złożyć do 15 października 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w załaczeniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, iż pomimo zmiany taryty opłat za centralne ogrzewanie z dniem 1 września 2019 r. wnoszone zaliczki na poczet centralnego ogrzewania nie ulegają zmianie.

Zmiana ceny wody od 25 maja 2019 r.

Zatwierdzone Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.).

Nowa Taryfa opłat za c.o. od 01.03.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła.

Podwyżka cen ciepła nastąpiła w związku z koniecznością pokrycia wzrostu uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, głównie kosztów węgla oraz drastycznych podwyżek cen uprawnień do emisji CO2 (wzrost o ok. pięćset procent).

Nowa Taryfa dla ciepła nie w pełni pokrywa uzasadnione koszty działalności gospodarczej, co może doprowadzić do powstania straty w bieżącym roku obrotowym.

Treść taryfy dla ciepła dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., poz. 1439.

 

https://gliwice.eu/sites/default/files/document/files/msi_08_2019_internet.pdf

Od stycznia 2019 r. Kasa Spółdzielni czynna jest w każdy poniedziałek.

Nowa strona internetowa

Witamy na nowej stronie internetowej ADS "Sośnica". Oprócz odświeżonej szaty graficznej uporządkowaliśmy treści i materiały. Dodatkowo witryna jest dostosowana pod telefony i tablety.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat "czynszowych"

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” proponuje wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczki opłat „czynszowych”.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat „czynszowych”.

Porady prawne

Radca prawny Spółdzielni przyjmuje w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 11:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny w pokoju nr 8 (Sekretariat).

Wyrazenia zgody na pozostawienie nazwiska w systemie domofonowym

Dotyczy: Wyrażenia zgody na prezentację nazwiska w systemie domofonowym. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że zostaną usunięte Państwa nazwiska  prezentowane w systemie domofonowym. Wszystkie osoby, które życzą sobie umieszczenia swojego nazwiska w systemie domofonowym jak dotychczas proszone są o dostarczenie  pisemnej zgody.

Formularz zgody, dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 (Sekretariat).

Informacja dla mieszkańców dotycząca nowego sposobu wnoszenia opłat od 2018 r.

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r.  o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodek postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Na podstawie  Art. 41 ust. 2 usm od dnia 01.01.2018 r.  Spółdzielnia będzie prowadzić   odrębnie dla każdej nieruchomości mieszkalnej ewidencję i rozliczenie funduszu remontowego, uwzględniającą   wszystkie wpływy i wydatki  funduszu remontowego tych nieruchomości mieszkalnych.

Uwaga! Zmiana numeru telefonu dyżurnego.

Nowy numer : 531 816 297

Ważne! Informacja nt obowiązku segregregowania odpadów komunalnych

INFORMACJA dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach w sprawie obowiązku segregowania odpadów komunalnych                                     

Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” przypomina, że zadeklarowała w imieniu mieszkańców prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zasad prowadzenia zbiórki selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników, które są ustawione w wiatach  śmietnikowych.

W przypadku  ponownego stwierdzenia przez kontrolerów z Urzędu Miejskiego nie przestrzegania przez mieszkańców  zasad segregowania śmieci, Spółdzielni zostanie zmieniona deklaracja – na nie selektywną zbiórkę śmieci, co będzie się  wiązało ze zmianą opłat za  zbiórkę odpadów komunalnych  :

  • z 0,38 zł za 1 m2  powierzchni lokalu mieszkalnego
  • na  0,76 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .

Rachunki bankowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica prosi mieszkańców o dokonywanie wpłat na wymienione poniżej rachunki bankowe.

I. Bank PKO BP o Gliwice nr rachunku
05 1020 2401 0000 0902 0355 6826

II. Bank Spółdzielczy o/Gliwice nr rachunku
30 8457 0008 2007 0083 5396 0001