Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że w dniu 31.12.2020 r. Spółdzielnia będzie czynna od 7:00 do 13:00; Kasa czynna w godzinach od 9:00 do 11:00.

Życzenia Świateczne

Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” oraz ich Rodzinom życzymy Świat Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach

W dniu 24 .12.2020 r. Wigilia Spółdzielnia będzie nieczynna.

Informacja PWiK Gliwice o przerwach w dostawach wody

Dzień dobry

Szanowni Państwo w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej (przepięcie nowo wybudowanej sieci wodociągowej) w rejonie ul. Jedności/Przedwiośnie nastąpi przerwa w dostawach wody dla odbiorców zamieszkałych w dzielnicy Sośnica rejony ulic:

ul. Jedności 1 - 31; 2 - 22
ul. Młodzieżowa 8 – 12; 1 - 7;

ul. Żeromskiego 2 – 12; 13 – 17; 34; Targowisko;

ul. Przedwiośnie 2 - 44;

ul. Przyszłości 2 – 94; 1 – 25;

ul. Pogodna 2 – 24, 1 – 21;

ul. Wiślana 1 – 35; 2 – 52;

ul. Jesienna 1 - 29

ul. Młodopolska 1 – 19; 4;

ul. Tylna 29, 33

Odbiorcy indywidualni i instytucjonalni (firmy), powiadamiani są sukcesywnie od dnia 03.12.2020r. Ogłoszenia o przerwie w dostawach wody rozwieszane są zgodnie z załączoną mapą. Na miejscu prac podstawione zostaną dwa beczkowozy z wodą. Lokalizacja beczkowozów będzie uzgadniana z Dyspozytorem PWiK.

Jeżeli macie Państwo kontakt z pozostałymi Zarządcami w rejonie zamykania wody, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach zawiadamia, znosi częściowo ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców poprzez wznowienie pracy Kasy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach zawiadamia, znosi częściowo ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców poprzez wznowienie pracy Kasy.

 

Kasa Spółdzielni będzie czynna

w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9 00 do 13 00.

 

 

Ograniczeniu podlegać będzie jednak ilość jednorazowo obsługiwanych osób w Kasie Spółdzielni.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:

 • mieszkańcy wchodzą na teren budynku pojedynczo,
 • przy Kasie może znajdować się tylko jedna osoba,
 • pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na zewnątrz budynku,
 • przed wejściem prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk (dezynfekcja bezdotykowa),
 • obsługujemy tylko mieszkańców w maseczkach.

Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" informuje, że w związku z obowiązującym stanem epidemii, obecnie niemożliwe jest ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), wprowadzająca regulację dotyczącą terminu odbycia się walnego zgromadzenia spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami:

 • Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019,
 • Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019,
 • finansowym Spółdzielni za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

oraz Protokołem z lustracji pełnej za lata 2016 -2018 wraz z listem polustracyjnym.

Materiały dostępne są dla wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej ADS "Sośnica" w Gliwicach  po zalogowaniu na stronie: www.ads-sosnica.pl  w zakładce:  o spółdzielni/ Walne Zgromadzenie 2020 materiały.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że wykonanie corocznych przeglądów instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz wymiana wodomierzy

 UWAGA!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że wykonanie corocznych przeglądów instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz wymiana wodomierzy w mieszkaniach zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 tj. używanie  środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek, maseczek zasłaniających nos i usta, utrzymanie odległości 1,5-2,0m. Wskazane jest by lokal został przewietrzony zarówno przed i po wykonaniu prac, prosimy lokatorów o przygotowanie własnych długopisów.

Informacja o terminach wykonania prac zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń w odrębnym ogłoszeniu.

Podczas przeprowadzania w/w prac osoby przebywające na kwarantannie proszone będą o poinformowanie tutejszego Działu Technicznego celem przesunięcia terminu wykonania prac.

Od 1 października 2020 r. podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 01 października  2020 r. :

 • miesięczna stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosiła 1,05 zł od 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta czterokrotnie i będzie wynosiła 4,20 zł od 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Poniżej przedstawiamy  Państwu przeliczenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice, jakie będą obowiązywać od 01.10.2020 r.

 

PRZELICZENIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GLIWICE

NR XVII/337/2020 Z DNIA 30.07.2020 R.  

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  M²  LOKALI MIESZKALNYCH

STAWKA ZA M²

35,44

35,92

37,75

37,79

38,00

38,30

38,80

39,01

41,00

42,10

42,50

45,67

47,80

47,85

47,96

50,00

51,00

SELEKTYWNE 1,05ZŁ/M²

37,21

37,72

39,64

39,68

39,90

40,22

40,74

40,96

43,05

44,21

44,63

47,95

50,19

50,24

50,36

52,50

53,55

NIESELEKTYWNE          4,20 ZŁ/M²

148,85

150,86

158,55

158,72

159,60

160,86

162,96

163,84

172,20

176,82

178,50

191,81

200,76

200,97

201,43

210,00

214,20

RÓŻNICA OPŁATY : SELEKTYNA A NIESELEKTYWNA

111,64

113,15

118,91

119,04

119,70

120,65

122,22

122,88

129,15

132,62

133,88

143,86

150,57

150,73

151,07

157,50

160,65

 

 

W związku z brakiem możliwości dostosowania placów zabaw do "Wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce" (punkt 16) wydanych przez GIS.

W związku z brakiem możliwości dostosowania placów zabaw do „Wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (punkt 16) wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, piaskownice zostały wyłączone z użytkowania.

W związku z otwarciem placów zabaw prosimy o zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2

W związku z otwarciem placów zabaw prosimy o zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończeniu zabawy na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem : http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

W związku z brakiem możliwości dostosowania placów zabaw do „Wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (punkt 16) wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, piaskownice zostały wyłączone z użytkowania.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o odpowiedzialne zachowanie, które pozwoli na utrzymanie zasad bezpieczeństwa zarówno dla dzieci jak i pozostałych.

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Gliwice 2020r.

     

Ulica

Częstotliwość

Dzień wywozu

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI

20-24   

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI  66             

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

trzy razy w tygodniu

poniedziałek, środa, piątek

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych Gliwice 2020r.

Ulica

Dzień wywozu

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Papier

Wtorek

Piątek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Papier

Wtorek

Piątek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

Szkło

Środa

Sobota

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

Szkło

Środa

Sobota

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 16              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 16              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 2               

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 2               

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 23              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 23              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 32              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 32              

Szkło

Środa

Sobota

PRZYSZŁOŚCI 66              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Papier

Wtorek

Piątek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Plastik

Poniedziałek

Czwartek

PRZYSZŁOŚCI 66              

Szkło

Środa

Sobota

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych Gliwice 2020

     

Ulica

Częstotliwość

Odpady ulegające biodegradacji

POGODNA-PRZYSZŁOŚCI 20-24   

raz w tygodniu

środa

PRZEDWIOŚNIE 22-34          

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI  66            

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 16              

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 2               

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 23              

raz w tygodniu

środa

PRZYSZŁOŚCI 32              

raz w tygodniu

środa

Harmonogram wywozu gabarytów - II półrocze 2020 r. / I półrocze 2021 r.

PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY ZATOCE ŚMIETNIKOWEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM WYWOZEM

HARMONOGRAM WYWOZU

W ROKU 2020/2021

MIESIĄC

DATA WYWOZU

LIPIEC

1, 15, 29

SIERPIEŃ

12,26

WRZESIEŃ

9,23

PAŹDZIERNIK

7,21

LISTOPAD

4,18

GRUDZIEŃ

2, 16, 30

STYCZEŃ

13,27

LUTY

10,24

MARZEC

10,24

KWIECIEŃ

7,21

MAJ

5,19

CZERWIEC

2, 16, 30

Walne Zgromadzenie "sprawozdawcze" za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni  od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" w Gliwicach  informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za rok 2019 będzie zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni  od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Szanowni Mieszkańcy! Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" przypomina, o wypełnianiu obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Informacja o miejscach składowania odpadów komunalnych.

 

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" przypomina, o wypełnianiu  obowiązku

segregacji odpadów komunalnych. 

   

Informacja o  miejscu składowania odpadów komunalnych dla  poszczególnych nieruchomości

jest umieszczona na ścianie każdego boksu śmietnikowego.

Poniżej przedstawiamy Państwu  wykaz miejsc składowania odpadów komunalnych

wraz z przyporządkowaniem do nich poszczególnych nieruchomości.

   

 

 

Miejsce składowania odpadów komunalnych

Adres nieruchomości korzystających z wyznaczonego miejsca do składowania odpadów komunalnych

Ilość lokali

Pogodna 8

Pogodna 2-4

300

Pogodna 8-12

Pogodna 14-18

Pogodna 20-24

Przyszłości 5-9

Przyszłości 11-15

Przyszłości 17 -21

   

Przedwiośnie 4

Przedwiośnie 4-20

315

Przedwiośnie 22-34

Przedwiośnie 36-44

Przyszłości 23

Przyszłości 23

110

Przyszłości 25

Przyszłości 66-76

Przyszłości 66-76

210

Przyszłości 78-92

Przyszłości 32-40

Przyszłości 32-40

225

Przyszłości 44-50

Przyszłości 52-62

Przyszłości 16-22

Przyszłości 8-14

180

Przyszłości 16-22

Przyszłości 24-30

Przyszłości 2-6B

Przyszłości 2-6B

105

 

 

 

 

Segregujmy śmieci!

 

Szanowni mieszkańcy!

Przekazuję mieszkańcom,  iż w dniu 05 maja 2020 r.  Spółdzielnia otrzymała z Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wydział Usług Komunalnych informację o zgłoszeniu przez firmę Remondis, że w miejscu składowania odpadów komunalnych przy ul. Przedwiośnie 22-34 mimo deklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, mieszkańcy nie wypełniają tego obowiązku.

W dniu 02 maja i 04 maja 2020 r. stwierdzono odpady zmieszane w pojemniku na odpady szklane.

W przypadku kolejnych incydentów nie wywiązywania się ze złożonej deklaracji segregacji odpadów komunalnych, Urząd Miejski Gliwice Wydział Usług Komunalnych skieruje sprawę do Wydziału Podatków i Opłat celem wszczęcia postępowania o podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 0,68 zł od 1 m2 powierzchni mieszkania za odpady zbierane selektywnie do 2,72 zł od 1 m2 powierzchni mieszkania za odpady zbieranie nieselektywnie.

Apeluję do wszystkich mieszkańców o wypełnianie obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Brak segregacji odpadów spowoduje konsekwencje finansowe w stosunku do wszystkich mieszkańców.

 

 

Prezes Zarządu

Jolanta Janiczek 

 

Zalecenia dotyczące walki z koronawirusem

UWAGA!

 

Zalecamy, aby Państwo dezynfekowali klamki drzwi wejściowych do swoich mieszkań, środek taki  musi mieć przynajmniej 70%.

Apelujemy też o wykonywanie innych zaleceń podawanych w środkach masowego przekazu co do zachowań ograniczających rozprzestrzenianie się tego wirusa.

Prosimy również o sąsiedzką pomoc i opiekę w tym zakresie dla starszych, szczególnie samotnych mieszkańców naszej Spółdzielni. Osoby  starsze powinny unikać przebywania w miejscach pobytu dużej ilości ludzi, jak np. duże sklepy.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”ponownie proponuje  wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku) rezygnację z drukowania książeczek opłat.

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat .

Druk oświadczenia   do pobrania w ząłaczeniu lub dostępny w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8.

Podpisane oświadczenie można złożyć w siedzibie Spółdzielni, przesłać listem na adres Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@ads-sosnica.pl

Mieszkańcom, którzy złożą oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Oświadczenia należy złożyć do 15 października 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w załaczeniu.