KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica”
  Dane kontaktowe : 44-119 Gliwice, ul. Pogodna 21
  tel.: 32 237 49 89; 32 413 43 60
  e-mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Wniosek o usunięcie danych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu przetargowym.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:


Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Pogodna 21; 44-119 Gliwice.
 • przez e-mail: sekretariat@ads-sosnica.pl
 • telefonicznie: 32 237 04 89; 413 43 60

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail),

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody,

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO

 • podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy
  z Administratorem,
 • podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
  z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.
   

Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

 • wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,
 • weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.
   

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,
 • spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.
   

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

 • ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku. 
   

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 • dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),
 • zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.
   

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 • Statutu Spółdzielni,

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółdzielni w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach
Administrator Danych Osobowych