RecyklingPamiętajmy, że baterie są niezwykle szkodliwe dla środowiska, zalicza się je do odpadów niebezpiecznych. Bateria zawiera metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wyrzucając baterię do koszy na śmieci, powodujemy, że trafia ona na składowisko komunalne, a tam uwalniają się z niej związki metali ciężkich oraz inne szkodliwe substancje.
Zbierając baterie nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać.

Świetlówki, uznawane są za odpady niebezpieczne. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać ich do zwykłych kontenerów na śmieci – muszą być selektywnie zbierane, a następnie przetwarzane w specjalistycznych zakładach. Za wyrzucenie świetlówki do kosza grozi kara grzywny nawet do 5 000 złotych.

Wrzucając baterie i świetlówki do wystawionego w siedzibie Spółdzielni pojemnika zadbasz o środowisko.

Warto zastanowić się nad tym...