Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21na działce zarządzanej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową  ADS „Sośnica” w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21na działce zarządzanej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową  ADS „Sośnica” w Gliwicach

Warunki przetargu:

Adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21; 44-119 Gliwice.

Adres e –mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.

Zakres prac: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21na działce zarządzanej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach.

Informację o warunkach wymaganych: Osoby chcące brać udział w przetargu winne wpłacić do dnia 15.07.2020 r. wadium w wysokości  500,00 zł przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonywanie  robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Przyszłości 17-21”.

Uzyskanie dokumentów przetargowych: Warunki Szczegółowe Zamówienia (WSZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Termin składania ofert: do 15.07.2020 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 15.07.2020 r. godz. 11.30.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni – pokój 8.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Gliwice, dnia  23.06.2020 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu  elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92 zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową  ADS „Sośnica” w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu  elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92 zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową  ADS „Sośnica” w Gliwicach

Warunki przetargu:

Adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21; 44-119 Gliwice.

Adres e –mail: sekretariat@ads-sosnica.pl.

 

Zakres prac: wykonanie remontu  elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92 zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową  ADS „Sośnica” w Gliwicach

 

Informację o warunkach wymaganych: Osoby chcące brać udział w przetargu winne wpłacić do dnia 15.07.2019 r. wadium w wysokości 2 000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontu  elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Przyszłości 78-92”.

Uzyskanie dokumentów przetargowych: Warunki Szczegółowe Zamówienia (WSZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Termin składania ofert: do 15.07.2020 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 15.07.2020 r. godz. 11.00.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni – pokój 8.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Gliwice, dnia  23.06.2020 r.

Przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21  ogłasza  przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

 1. Lokal użytkowy położony jest na I piętrze budynku.
 2. Powierzchnia użytkowa lokalu:  81,52 m²
 3. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i  wod.-kan.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza za mpowierzchni użytkowej wynosi:  10,00 zł netto.
 2. Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 03 lipca 2020 r. w wysokości 815,00 zł  na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule  przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) –  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.
 3. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.
 5. Miejsce składania ofert: Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica”  ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice; Sekretariat – pokój nr 8.
 6. Termin składania ofert do dnia 06.07.2020 r. do godziny 10:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.07.2020 r.  o godzinie 10:30.
 2. Lokal można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  z Działem Technicznym Spółdzielni : 32 237 04 89 wew. 19.
 3. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr: 32 237 04 89 wew. 19.
 4. Regulamin przetargu oraz dokumenty przetargowe (oświadczenia) będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.
 5. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia  17.06.2020 r.