Przetarg - lokal użytkowy Przyszłości 23a

Ogłoszenie                                          26.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Lokal dostępny do użytkowania od dnia 01.03.2023 r.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.02.2023 r. w wysokości 3.899,59 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferty można składać do dnia 17.02.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - lokal użytkowy Pogodna 7

Ogłoszenie                                                      26.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodnej 7.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 40,30 .

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.02.2023 r. w wysokości 1.982,76 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy – Pogodna 7”.

Oferty można składać do dnia 17.02.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - lokal mieszkalny Przedwiośnie 40/8

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Przedwiośnie 40/8 w Gliwicach.

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,30 m² znajduje się na II piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. 3,29 m²
 2. Instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania, gazowa, wodna i kanalizacja, elektryczna, teletechniczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 163 000,00 zł.
 2. Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.02023 r. w wysokości 16 300,00 zł. na konto Spółdzielni bank PKO BP nr rachunku 05 1020 2401 0000 0902 0355 6826.
 3. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty do 30 dni od daty przetargu pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
 4. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie w terminie 1 miesiąca spisana umowa w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 5. Osobom, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu, wadium jest wypłacane w następnym dniu roboczym po odbytym przetargu na wskazany rachunek bankowy.
 6. Mieszkanie można oglądać w dniu 13.02.2023 r. od godz. 12ºº do 13ºº lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo zastrzeżenie o prawie Spółdzielni do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 26.01.2023