Przetarg na najem pomieszczenia gospodarczego przy Przyszłości 23

Ogłoszenie 15.09.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego położonego pomiędzy czwartym a piątym piętrem w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Przyszłości 23 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

  1. Proponowany czynsz dzierżawny za najem pomieszczenia gospodarczego.
  2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
  3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 2,62

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł. netto za m².

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 27.09.2022 r. w wysokości 16,11 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferty można składać do dnia 28.09.2022 do godz. 13:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Jedności 8

Ogłoszenie 15.09.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego (po byłej kwiaciarni) w Gliwicach przy ulicy Jedności 8.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Jedności 8 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

  1. Proponowany czynsz dzierżawny za najem lokalu użytkowego.
  2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
  3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 67,57

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 55,00 zł. netto za m².

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 27.09.2022 r. w wysokości 4.571,11 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferty można składać do dnia 28.09.2022 do godz. 13:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg na stawkę czynszu dzierżawy 4 miejsc postojowych - Pogodna 17b

Ogłoszenie Gliwice, dnia 12.09.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza 3 termin pisemnego przetargu ofertowego na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawy 4 miejsc postojowych położonych w Gliwicach przy ulicy Pogodna 17 b.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na miejsce postojowe”.

Oferta winna zawierać :

  1. Proponowany czynsz dzierżawny za miejsce postojowe
  2. Wskazanie numeru miejsca postojowego o które ubiega się oferent.
  3. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
  4. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Cena wywoławcza wynosi: 66,00 zł. netto za miejsce postojowe.

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 24.09.2022 r. w wysokości 243,54 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferty można składać do dnia 26.08.2022 do godz. 16:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę dzierżawy.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.