Przetarg lokal użytkowy Przyszłości 23a

Ogłoszenie                                                                         24.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.03.2023 r. w wysokości 3.899,59 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferty można składać do dnia 17.03.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - lokal użytkowy Pogodna 7

Ogłoszenie                                              24.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodnej 7.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 40,30 .

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.03.2023 r. w wysokości 1.982,76 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy – Pogodna 7”.

Oferty można składać do dnia 17.03.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - ustanowienie odrębnej własności Przedwiośnie 40/8

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Przedwiośnie 40/8 w Gliwicach.

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,30 m² znajduje się na II piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. 3,29 m²
 2. Instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania, gazowa, wodna i kanalizacja, elektryczna, teletechniczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 163 000,00 zł.
 2. Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.03.2023 r. w wysokości 16 300,00 zł. na konto Spółdzielni bank PKO BP nr rachunku 05 1020 2401 0000 0902 0355 6826.
 3. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty do 30 dni od daty przetargu pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
 4. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie w terminie 1 miesiąca spisana umowa w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 5. Osobom, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu, wadium jest wypłacane w następnym dniu roboczym po odbytym przetargu na wskazany rachunek bankowy.
 6. Mieszkanie można oglądać w dniu 13.03.2023 r. od godz. 12ºº do 13ºº lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo zastrzeżenie o prawie Spółdzielni do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 24.02.2023

Przetarg - pomieszczenie gospodarcze (piwnica) Przyszłości 4

Ogłoszenie 06.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 4.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Przyszłości 4 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

 • Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,06

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 21.03.2023 r. w wysokości 31,12 zł.

na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferty można składać do dnia 23.03.2023 do godz. 15:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg na wykonanie remontu dachu Przyszłości 6,6a,6b

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu zgodnie przedmiarem zamówienia przy ul. Przyszłości 6, 6a, 6b w Gliwicach.

Warunki przetargu:

 1. Adres zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice.
 2. Adres strony internetowej na której umieszczono informację dot SWZ
  - www.ads-sosnica.pl

Zakres prac obejmuje - wykonanie remontu pokrycia dachowego, wymiany obróbek blacharskich oraz wykonanie instalacji odgromowej.

 1. Wizyta w terenie będzie możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. Kontakt telefoniczny: 32 237 04 89 wew.15.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 15-12-2023 r. r.

6. Informacja o warunkach wymaganych: postępowanie z wyboru wykonawcy realizowane jest zgodnie z „Regulaminem przetargów na roboty remontowo-budowlane
i konserwacyjno-usługowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach”
z dnia 29-09-2021 r. Osoby biorące udział w przetargu winny wpłacić do dnia 14-04-2023 do godz. 10 00 wadium, w wysokości 5 000,00 zł, przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na remont dachu”.

 1. Sposób uzyskania dokumentów do przetargu: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres
  e-mail po uprzednim kontakcie Oferenta ze Spółdzielnią poprzez adres
  e-mail – sekretariat@ads-sosnica.pl
 2. . Miejsce i termin składania ofert: do godz. 1000 dnia 14-04-2023 r. w sekretariacie
  S.M. ADS „Sośnica”, w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 18-04-2023 r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni.
bez udziału Oferentów.

10. „Regulamin przetargów na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjno-usługowe
w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach” dostępny jest pod linkiem https://ads-sosnica.pl/ogloszenia

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Gliwice, dnia 20.03.2023 r.

Przetarg- najem lokalu użytkowego Pogodna 7

Ogłoszenie                                                              24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodnej 7.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 40,30 .

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2023 r. w wysokości 1.982,76 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy – Pogodna 7”.

Oferty można składać do dnia 14.04.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem lokalu użytkowego Przyszłości 23a

Ogłoszenie 24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2023 r. w wysokości 3.899,59 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferty można składać do dnia 14.04.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pomieszczenia gospodarczego (piwnica) Przedwiośnie 6

Ogłoszenie 24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przedwiośnie 6.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Przyszłości 17 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² pomieszczenia gospodarczego.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 3,58

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2023 r. w wysokości – 22,02 zł.

na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 17”.

Oferty można składać do dnia 14.04.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania Pogodna 17a.

Ogłoszenie                                            24.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania położonego w budynku, w Gliwicach przy ulicy Pogodna 17 a.

Powierzchnia pomieszczenia: 13,43 m2

Pomieszczenie wyposażone jest w instalacje elektryczną.

Pomieszczenie dostępne od 1 lipca 2023r.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 15,00 zł/m2 netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 1,00 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 13.04.2022 r. w wysokości 247,78 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Pomieszczenie można oglądać po wcześniejszym kontakcie z Działem Technicznym Spółdzielni pokój nr 1 lub telefonicznie: 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni.

Do przeprowadzenia postępowania Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - lokal użytkowy przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach

Ogłoszenie                                                                    17.04.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodnej 7.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Pogodnej 7 w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 40,30 .

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.05.2023 r. w wysokości 1.982,76 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy – Pogodna 7”.

Oferty można składać do dnia 16.05.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - lokal użytkowy przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach

Ogłoszenie                                  17.04.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie przetargu ofertowego pisemnego na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przystąpienia do przetargu:

Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Przyszłości 23a w Gliwicach”.

Oferta winna zawierać :

 1. Proponowany czynsz najmu za m² powierzchni użytkowej.
 2. Podpisane oświadczenie (wymagane Regulaminem § 14 ust. 2).
 3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Cena wywoławcza wynosi: 40,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.05.2023 r. w wysokości 3.899,59 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferty można składać do dnia 16.05.2023 do godz. 14:00.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - pomieszczenie gospodarcze z możliwością garażowania przy ul. Pogodnej 17a w Gliwicach

Ogłoszenie                                                      17.04.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni pomieszczenia gospodarczego z możliwością garażowania położonego w budynku, w Gliwicach przy ulicy Pogodna 17 a.

Powierzchnia pomieszczenia: 13,43 m2

Pomieszczenie wyposażone jest w instalacje elektryczną.

Pomieszczenie dostępne od dnia 1 lipca 2023r.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 15,00 zł/m2 netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 1,00 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 15.05.2022 r. w wysokości 247,78 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Pomieszczenie można oglądać po wcześniejszym kontakcie z Działem Technicznym Spółdzielni pokój nr 1 lub telefonicznie: 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni.

Do przeprowadzenia postępowania Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Przedwiośnie 38/2 w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Przedwiośnie 38/2 w Gliwicach.

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,30 m² znajduje się na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. 3,86 m²
 2. Instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania, gazowa, wodna i kanalizacja, elektryczna, teletechniczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 182 000,00 zł.
 2. Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 16.05.2023 r. w wysokości 18 200,00 zł. na konto Spółdzielni bank PKO BP nr rachunku 05 1020 2401 0000 0902 0355 6826.
 3. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty do 30 dni od daty przetargu pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
 4. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie w terminie 1 miesiąca spisana umowa w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 5. Osobom, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu, wadium jest wypłacane w następnym dniu roboczym po odbytym przetargu na wskazany rachunek bankowy.
 6. Mieszkanie można oglądać w dniu 08.05.2023 r. od godz. 12ºº do 13ºº lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo zastrzeżenie o prawie Spółdzielni do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 21.04.2023

 

Przetarg - najem pom. gosp.piwnica Przyszłości 40

Ogłoszenie 24.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 40.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,80

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 35,67 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 40”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. piwnica Przyszłości 26

Ogłoszenie 24.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 26.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,91

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 36,35 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 26”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

P)rzetarg - najem pom. gosp. piwnica Przyszłości 14

Ogłoszenie 24.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 14.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 8,56

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 52,64 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 14”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - najem lokalu użytkowego ul. Przyszłości 23a

Ogłoszenie                        24.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 23a.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 9:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,26 m².

Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 32,00 zł. netto za m².

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 3.119,67 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – lokal użytkowy Przyszłości 23a”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę przedwstępną najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

 

Przetarg - najem pom. gosp. piwnica Przyszłości 44

Ogłoszenie                                   26.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 44.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 8:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 0,71

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 4,37 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 44”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Przetarg - najem pom. gosp. piwnica Przyszłości 62

Ogłoszenie                      26.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 62.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 8:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,15

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 43,97 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 62”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg - najem pom. gosp. piwnica Przyszłości 92

Ogłoszenie                      26.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 92.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 8:45 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,72

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 09.08.2023 r. w wysokości 35,18 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 92”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

zapytanie ofertowe dot. Remontu zejścia do hydroforni przy ul. Przyszłości 23,25

31.07.2023

Treść zapytania ofertowego dot. Remontu zejścia do hydroforni przy ul. Przyszłości 23,25

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonania nowej nawierzchni betonowej zjazdu do hydroforni w budynkach przy ul. Przyszłości 23 i 25 rozbiórka i wywóz starej nawierzchni).

Miejsce realizacji – Gliwice

ul. Przyszłości 23 – powierzchni zjazdu do hydroforni to 23 m2, o grubości 8 cm,

ul. Przyszłości 25 – powierzchnia zjazdu do hydroforni to 25 m2 o grubości 8 cm

ponadto należy usunąć zalegający beton na początku zejścia i ułożyć obrzeża betonowe jak

przy budynku 23.

Zadanie będzie rozliczone kosztorysem powykonawczym

Termin realizacji – jak najszybciej

 

Proszę o przedstawienie kosztorysu szacunkowego po oględzinach na miejscu

 

Na złożenie oferty, na adres e-mail sekretariat@ads-sosnica.pl, oczekujemy do dnia 18.08.2023

 

 

Przetarg najem pom.gosp. piwnica Przyszłości 14

Ogłoszenie 03.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 14.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 5,96

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 28.08.2023 r. w wysokości 36,65 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 14”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg najem pom.gosp. piwnica Przyszłosci 24

Ogłoszenie 03.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 24.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 6,07

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 28.08.2023 r. w wysokości 37,33 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 24”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

 

Przetarg najem pom. gosp. Przyszłosci 60

Ogłoszenie 03.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego (piwnica) położonego w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 60.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pogodna 21 pokój nr 2.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego: 7,43

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza wynosi: 5,00 zł/m² netto powierzchni pomieszczenia.

Minimalna kwota postąpienia 0,50 zł

 1. chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 28.08.2023 r. w wysokości 45,69 zł. na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – pomieszczenie gospodarcze - Przyszłości 60”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 8 w dniu roboczym w godz. od 7:00 do 14:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.