Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych drogowych na działkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach.

Warunki przetargu:

Adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21,
44-119 Gliwice.

Adres strony internetowej na której zamieszczono informację dot. SWZ: www.ads-sosnica.pl.

Zakres prac: wykonanie drogowych robót budowlanych na działkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach
– szczegółowe warunki realizacji zawiera SWZ.

Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do końca sierpnia.

Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców – postępowanie z wyboru wykonawcy realizowane jest zgodnie z „Regulaminem przetargów na roboty remontowo-budowlane, dostawy i usługi oraz prace projektowe i zakupy środków trwałych w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach” z dnia 29-09-2015 r. Osoby biorące udział
w przetargu winny wpłacić do dnia 10-05-2021 r, do godz. 13 00 wadium, w wysokości 4 300 zł, przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001
z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonywanie drogowych robót budowlanych
na działkach administrowanych przez Spółdzielnię”.

Sposób uzyskania dokumentów do przetargu: Szczegółowe Warunki Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail
po uprzednim kontakcie wykonawcy ze Spółdzielnią poprzez adres
e-mail – sekretariat@ads-sosnica.pl

Miejsce i termin składania ofert – oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach, ul. Pogodna 21
w terminie do 10-05-2021 r, do godziny 13 00

Termin otwarcia ofert – dnia 11-05-2021 r godz. 9 00 Z powodu trwającego stanu pandemii nie przewiduje się otwarcia ofert z udziałem wykonawców.

„Regulamin przetargów na roboty remontowo-budowlane, dostawy i usługi oraz prace projektowe i zakup środków trwałych” dostępny pod linkiem (kliknij).

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publiczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Gliwice, dnia 20-04-2021 r.

.

Pliki do pobrania