PROSIMY, O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM TEKSTEM !

Gliwice, dnia 22.05.2024 r.

PROSIMY, O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM TEKSTEM !

Co to jest najwyższa suma zobowiązań?

Najwyższa suma zobowiązań, dotyczy wszelkich zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do której została powołana, a nie tylko z tytułu kredytów lub pożyczek.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy objaśnienie odnoszące się do projektu uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia, w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać. Tymi zobowiązaniami są dokonywane przez Spółdzielnię w każdym roku budżetowym:

1) zakupy mediów dla Państwa potrzeb, takich jak: ciepła, wody,

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) energia elektryczna części wspólnych,

4) konserwacje i naprawy,

5) remonty,

6) utrzymanie czystości i zieleni,

7) inne wierzytelności związane z działalnością statutową Spółdzielni.

Zaznaczamy jednocześnie, że Spółdzielnia nie posiada żadnych zaciągniętych

kredytów lub pożyczek !

W uzupełnieniu informujemy, że Sąd Najwyższy dokonał wykładni Art. 38 §1 pkt.7 Prawa spółdzielczego. Treść wyroku pokrywa się z wyżej podaną definicją najwyższej sumy zobowiązań.

Naszym zdaniem, projekt przedmiotowej uchwały nie powinien budzić żadnych wątpliwości, a jej podjęcie powinno być (zgodnie z prawem spółdzielczym) standardowym, corocznym działaniem mającym na celu uzyskania od Członków Spółdzielni ADS „Sośnica” w Gliwicach pełnomocnictwa do regulowania bieżących płatności, dokonywanych w interesie jej Członków i dla zapewnienia normalnego, niezakłóconego działania Spółdzielni.

Przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadzi do sytuacji, w której Zarząd dokonujący czynności faktycznych jak płatności za media nie będzie mógł np. zapłacić za ciepło i wodę dostarczone do Państwa lokali, czy za odbierane odpady komunalne, nie zapłaciłby podatku od nieruchomości, nie mógłby regulować płatności za konserwacje, naprawy, sprzątanie itp.

Wobec powyższego, bardzo prosimy Członków o spokojne zastanowienie się m.in. sprawdzenie jak jest w innych spółdzielniach i rozważne głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.06.2024 r.

Nie poddawać się emocjom innych osób to jest tych, które z niezrozumiałych dla nas przyczyn, wprowadzają w błąd mieszkańców wzbudzając przy tym niepotrzebne emocje i zamęt.

Zarząd S.M. ADS „Sośnica” w Gliwicach.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że w dniu 31.05.2024r. Spółdzielnia będzie nieczynna

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 czerwca 2024r.

 1. dnia 24 kwietnia 2024r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 83 ust. 6 z dnia ustawy 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2024r. poz. 558 ze zm.) oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Domu Św. Jacka przy ul. Przedwiośnie 3 (nowy budynek przy kościele Św. Jacka) w Gliwicach, w dniu 03 czerwca 2024r. o godzinie 17:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjno – Mandatowej,
  2. Wyborczej.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu:
  1. Pani Anny Polis – Ciapa,
  2. Pan Bogusława Waćko,
  3. Pani Marzeny Biel.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania nadwyżki bilansowej za 2023 r.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wyborczej.
 16. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni, o ile wpłyną w ustawowym terminie.
 17. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni

Sprawozdania i projekty uchwał które, będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 17 maja 2024r.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Formularze: Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz karta zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad Walnego Zgromadzenia można otrzymać w pokoju nr 8 (Sekretariat).

Zawiadomienie o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS " Sośnica " w Gliwicach informuje, że na podstawie decyzji
GL.RZT.7047.2022 z 11.12.2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ulega
zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z w/w decyzją dochodzi nowa stawka opłaty abonamentowej za każdy
główny licznik wodomierza.
 

Uwaga - od dnia 09.10.2023r. ulega zmianie numer telefonu pogotowia alarmowego

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” informuje, że od dnia 09.10.2023 r. zmianie ulega telefon pogotowia awaryjnego obowiązujący po godzinach urzędowania biura spółdzielni.

Telefon alarmowy to  32 231 59 71 lub 694-414-901 pozostałe numery telefonów pozostają bez zmian.

Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

Ważne! Nieprawidłowa segregacja odpadów

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZELNI MIESZKANIOWEJ ADS „SOŚNICA”

Ze względu na potwierdzone, na podstawie kontroli dokonanych przez firmę Remondis, przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców nieruchomości przynależnych do zasobów naszej Spółdzielni, zwracamy się z apelem o stosowanie w praktyce zasad zbiórki selektywnej.
W związku z powyższym przestrzegamy, iż kolejne niezastosowanie się do zasad segregacji odpadów, może spowodować naliczenie przez Gminę Gliwice opłaty jak za odbiór odpadów prowadzony w sposób nieselektywny - wzrost opłaty za tzw. śmieci o 400% np.:

dla lokalu o powierzchni 47,8m²

 • selektywna = 50,19 zł
 • nieselektywna = 200,76 zł

Zadbajcie o segregację odpadów, gdyż odpowiedzialność finansową za jej brak poniosą również wszyscy Wasi sąsiedzi.

Projekt: Złota rączka dla seniora

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota rączka dla seniora”. Od 16 sierpnia w domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.
Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel.: 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00.
Więcej informacji na stronie: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zlota-raczka-dla-seniora-do-uslug

Wsparcie dla seniora 60+

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS "Sośnica" informuje, że osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywanie wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/ oraz pod nr tel. 32 335 96 42, 32 33596 33).

Ponadto szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Księgowości, który również dysponuje niezbędnymi drukami)."

Nowa usługa PWiK Gliwice -powiadomienie sms o przerwach w dostawach wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ADS „Sośnica” w Gliwicach informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach uruchomiło  nową bezpłatną usługę umożliwiającą przekazywanie wszystkim  zainteresowanym  komunikatów  sms informujących o przerwach w dostawie  wody i zdarzeniach  w sieci wodociągowej.

Powyższą usługę można aktywować  rejestrując się na stronie internetowej: rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Na ww. stronie internetowej dostępny jest regulamin  świadczenia usługi oraz Klauzulę informacyjną.

Baza Danych o Odpadach - informuja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

Baza Danych o Odpadach

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ADS „Sośnica” informujeużytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Pomocne informacje można znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Logowanie na nowej stronie internetowej Spółdzielni

Informacja o logowaniu dla użytkowników starej strony internetowej Spółdzielni

Użytkowników starej strony internetowej prosimy o ponowne zarejestrowanie  się .