Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 83 ust. 6 z dnia ustawy 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2021r. poz. 1208 ze zm.) oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2 w Gliwicach, w dniu 1 października 2022r. o godzinie 10:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 9:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjno – Mandatowej,
  2. Wyborczej.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Wybory do Rady Nadzorczej: prezentacja kandydatów, głosowanie – podjęcie uchwał.
 7. Wybór Delegata na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona- podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2019 z dnia 27.06.2019r. i podjęcie uchwały w sprawie tego odwołania.
 9. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 10. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r., 2020r., 2021r.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta.
 12. Przedstawienie sprawozdań finansowego Spółdzielni za 2020 r. i za 2021 r.
 13. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r., 2020r. i 2021r., w tym wyników kontroli i oceny sprawozdań finansowych za te lata.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., za 2020.r. oraz za 2021r.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019 r., za 2020r. oraz za 2021r.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r., za 2020r. oraz za 2021r.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu:
  1. Pani Marzeny Kulczyk,
  2. Pani Jolanty Janiczek,
  3. Pana Dominika Helisz,
  4. Pana Ireneusza Znojek,
  5. Pani Anny Polis – Ciapa.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczania nadwyżki bilansowej za 2019 r., 2020r. i 2021r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
 22. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 23. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wyborczej.
 24. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni, o ile wpłyną w ustawowym terminie.
 25. Zakończenie obrad.

Sprawozdania dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 16 września 2022r.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Formularze dostępne w siedzibie Spółdzielni: pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni