1. dnia 24 kwietnia 2024r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 83 ust. 6 z dnia ustawy 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2024r. poz. 558 ze zm.) oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Domu Św. Jacka przy ul. Przedwiośnie 3 (nowy budynek przy kościele Św. Jacka) w Gliwicach, w dniu 03 czerwca 2024r. o godzinie 17:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjno – Mandatowej,
  2. Wyborczej.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu:
  1. Pani Anny Polis – Ciapa,
  2. Pan Bogusława Waćko,
  3. Pani Marzeny Biel.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać corocznie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania nadwyżki bilansowej za 2023 r.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wyborczej.
 16. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni, o ile wpłyną w ustawowym terminie.
 17. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni

Sprawozdania i projekty uchwał które, będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 17 maja 2024r.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Formularze: Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz karta zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad Walnego Zgromadzenia można otrzymać w pokoju nr 8 (Sekretariat).