Zatrudnimy inspektora ds. technicznych

Ogólny zakres obowiązków

 • nadzór nad robotami remontowymi, udział w ich odbiorach oraz weryfikacja kosztorysów robót,
 • nadzór nad dokonywanymi przeróbkami w lokalach,
 • opracowywanie planów remontowych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych budynków,
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 • przeprowadzanie wizji w budynkach i lokalach,
 • rozliczanie zrealizowanych robót.

Wymagania

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (budowlane),
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz odporność na stres,
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • mile widziane doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami oraz znajomość ustaw branżowych i aktów prawnych obowiązujących zarządcę nieruchomości,

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w zgranym zespole.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do 29.03.2023r
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, listownie w siedzibie SM ADS Sośnica , ul. Pogodna 21. 44-119 Gliwice lub na adres sekretariat@ads-sosnica.pl

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO PRACY:

Oświadczenie do rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, (zwanej Spółdzielnią), ul. Pogodna 21, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje ZARZĄD Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 15.04.2023 r. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

.......................................................

Podpis kandydata na pracownika