Zatrudnimy specjalistę ds. techniczno-eksploatacyjnych

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1. Realizacja całokształtu spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

2. Nadzór nad podległymi pracownikami tj. administratorem, zespołem konserwatorów oraz

weryfikacja wszelkich dokumentów i pism tworzonych przez te komórki.

3. Organizowanie pracy działu technicznego.

4. Czuwanie nad właściwą i oszczędną gospodarką środkami finansowymi przeznaczonymi na eksploatację podstawową.

5. Nadzór nad organizowaniem okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na

sprawdzaniu stanu technicznego sprawności oraz usuwaniem stwierdzonych uchybień instalacji gazowych, przewodów kominowych / spalinowych i wentylacyjnych/

6. Sporządzanie planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich oraz nadzór nad ich

realizacją.

7. Nadzór nad rzetelną realizacją zgłoszeń lokatorów w zakresie bieżącej pracy działu oraz

prawidłowym prowadzeniem rejestru tych zgłoszeń.

8. Przeprowadzanie okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności:

1) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania

obiektu,

2) instalacji służących ochronie środowiska.

9. Organizowanie lub przeprowadzanie okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat , polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

10. Organizowanie okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz urządzeń instalacji i aparatów.

11. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.

12. Organizowanie lub przeprowadzanie okresowych przeglądów placów zabaw wraz
z prowadzeniem stosownej dokumentacji.

13. Współpraca z organami nadzoru budowlanego i gospodarki komunalnej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych zadań.

14. Organizowanie przetargów na roboty inwestycyjne, usługi remontowo – budowlane oraz

związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych.

15. Przygotowywanie założeń oraz projektów umów w zakresie podległych zadań oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.

16. Nadzór nad wykonawcami obcymi współpracującymi ze Spółdzielnią.

17. Udział w komisjach przetargowych i komisjach odbiorowych.

18. Nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na złożone pisma, przez podległych

pracowników.

19. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie remontów i eksploatacji zasobów.

20. Podejmowanie niezwłocznych czynności mających na celu usuwanie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających, dotyczy to zwłaszcza zapobieganiu katastrofom budowlanym, pożarom, wybuchom, porażeniom prądem

elektrycznym, zatruciu gazem lub tlenkiem węgla.

21. Wdrażanie postępu technicznego w zakresie podnoszenia stanu technicznego budynków

i urządzeń.

22. Kwalifikowanie kosztów remontowych i eksploatacyjnych z podziałem na nieruchomości

lub mienie Spółdzielni.

23. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

24. Pełnienie funkcji kierownika budowy.

25. Wykonywanie projektów budowlanych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

26. Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów.

27. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów BHP i P.poż

Wymagania:

1. Staż pracy min 5 lat w tym min. 1 rok na stanowisku związanym z kierowaniem podległymi pracownikami.

2. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umiejętność obsługi komputera.

4. Znajomość obsługi programów biurowych (Word Excel)

5. Znajomość obsługi programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę na czas nieokreślony (docelowo).

2. Wynagrodzenie miesięczne 5 tys. do 6 tys. brutto.

3. Udział w szkoleniach.

4. Możliwość podjęcia pracy od 01-03-2021 r.

Sposób rekrutacji:

1. Etap I do dnia 19-02-2021 r.

- przesłanie CV ( e-mailem na adres sekretariat@ads-sosnica.pl lub pisemnie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” przy ul. Pogodnej 21 w Gliwicach wraz z podpisanymi oświadczeniami załączonymi poniżej

2. Etap II do dnia 24-02-2021 r.

-rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja dokumentów (świadectw pracy, uprawnień)
oraz umiejętności.

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO PRACY:

Oświadczenie do rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, (zwanej Spółdzielnią), ul. Pogodna 21, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje ZARZĄD Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2021 r.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pogodna 21.

 

.......................................................

Podpis kandydata do pra