Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ogłasza konkurs w II etapach na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni

1. Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

· wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

· co najmniej 5 letni staż pracy w spółdzielniach mieszkaniowych lub zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi,

· dodatkowym atutem będzie praca w spółdzielczości mieszkaniowej lub innym podmiocie zarządzającym zasobami mieszkaniowymi,

· znajomość zasad funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej oraz ogólnych zasad prawa budowlanego w zakresie eksploatacji.

2. Oferta powinna zawierać:

· Zgłoszenie do konkursu.

· Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

· Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

· Szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV).

· Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.

· Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych i informacji uzyskanych w trakcie postępowania konkursowego a dotyczących działalności Spółdzielni,

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a kopie składanych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” Gliwice, ul. Pogodna 21 w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „Rada Nadzorcza – Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu” w terminie do 28.02.2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni) do godz. 14 00 w godzinach pracy Spółdzielni.

Na kopercie nie ujawnia się danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków.

Oferty złożone po dniu 28.02.2020 nie będą brały udziału w konkursie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2020

Regulamin konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni jest dostępny w siedzibie Spółdzielni pokój nr 5 w godzinach od 8 00 do 14 00.

O zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu oraz o terminie jego przeprowadzenia oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21 , w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest jako pracodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21.

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.05.2020 r.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ul. Pogodna 21.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy