R A D A N A D Z O R C Z A

oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica”

44-119 Gliwice, ul. Pogodna 21

zapraszają do składania pisemnych ofert na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019.

Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Spółdzielni:Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” 44-119 Gliwice, ul. Pogodna 21, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019”, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r., przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania lub nie spełniających wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

Warunki i oczekiwania wobec oferentów.

Biegły rewident zobowiązany będzie do:

  1. gotowości do obecności, w razie potrzeby, na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok 2019, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji – koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,
  2. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych - koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident.

Oferta powinna zawierać:

Informację o oferencie tj.:

  1. o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,
  3. poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych.
  4. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
  5. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz z raportem. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutkówprawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem:  sekretariat@ads-sosnica.pl

Gliwice, 08.10.2019 r.