O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 41,35 m²

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza za m2 powierzchni użytkowej wynosi: 48,00 zł netto.

Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium do dnia 22 lutego 2020 r. w wysokości 1 985,00 zł na konto Spółdzielni: bank PKO BP nr rachunku 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na przetarg w dniu … (data przetargu) – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania /nazwa firmy oraz adres siedziby firmy”.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego.

Wadium wpłacone przez oferentów przegrywających przetarg podlega zwrotowi w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Miejsce składania ofert: Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice; Sekretariat – pokój nr 8.

Termin składania ofert do dnia 24.02.2021 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021 r. o godzinie 10:30.

Lokal można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Działem Technicznym Spółdzielni : 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr: 32 237 04 89 wew. 19.

Regulamin przetargu oraz dokumenty przetargowe (oświadczenia) będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po uprzednim kontakcie e-mail ze Spółdzielnią.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Gliwice, dnia 02.02.2021 r