Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach ulica Pogodna 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

Lokal użytkowy położony jest na I piętrze budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 81,52 m²

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kan.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza za m2 powierzchni użytkowej wynosi: 8,00 zł netto.

Miejsce składania ofert: Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” ulica Pogodna 21, 44-119 Gliwice Sekretariat – pokój nr 8.

Termin składania ofert do dnia 27.11.2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r. godzina 9:00.

Osoby chcące brać udział w przetargu winne wpłacić do dnia 8 kwietnia 2019 r. wadium w wysokości: 815,00 zł przelewem na konto Spółdzielni: PKO BP nr 88 1020 2401 0000 0902 0410 6001 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w Gliwicach przy ulicy Pogodna 7.

Lokal można oglądać od dnia 01 kwietnia 2019 r. po wcześniejszym kontakcie z Działem Technicznym Spółdzielni pokój nr 1 lub telefonicznie: 32 237 04 89 wew. 19.

Szczegółowe informacje i Regulamin przetargu dostępny w Sekretariacie Spółdzielni.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.